aвто

TOYOTA Prado i 16V 2,7 112kW 3RZ-FE 4 07.96-05.02
TOYOTA Prado i 24V, 4x4 3,4 132-142kW 5VZ-FE 6 02.96-10.02
TOYOTA Prado i 16V 2,7 112kW 3RZ-FE with 3way-Cat. 4 09.02-08.04
brisk